Kalendář akcí  

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
   
Logo Jihočeského kraje

Logo 100 let školy

Logo EU peníze školám

Logo Doucování žáku škol

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Logo Digitalizujeme školu

Podpora rovných příležitostí

 

Školní družina a školní klub

Sídlo ŠD a ŠK:

 

Štítného 3, České Budějovice

sd stitasd stitb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Informační leták

Provoz školní d​​​ružiny a školního klubu

Školní družina/klub poskytuje zájmové vzdělávání dětem z přípravné třídy, žákům základní školy, základní školy speciální a praktické školy dvouleté.

Školní družina a školní klub vykonává činnost pouze ve dnech školního vyučování. Zájmové vzdělávání organizuje především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Při základní škole pracují 3 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu.

Do školní družiny jsou zařazování děti z přípravné třídy a žáci prvního stupně základní školy.

Do školního klubu jsou zařazováni žáci druhého stupně základní školy a žáci praktické školy dvouleté.

V každém oddělení školní družiny a školního klubu pracuje jeden vychovatel/ka, v případě potřeby je přítomen asistent/ka pedagoga.

Provozní doba ŠD, ŠK:

 • PO-PÁ: 6:00 do 8:00 hod. a od 11:30 do 16:00 hod.

V době prázdnin nebo mimořádného volna je provoz ŠD přerušen.


Aby nebyla narušována činnost oddělení školní družiny, jsou pro odchody účastníků zájmového vzdělávání domů stanoveny tyto doby: od 11:40 do 12:30 hodin, a od 15:00 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat účastníky zájmového vzdělávání od 12:30 do 15:00 hodin z důvodu odchodu do školní jídelny, následnému pobytu venku a narušování plánovaných činností v družině.

Aby nebyla narušována činnost oddělení školního klubu, je pro odchody účastníků zájmového vzdělávání domů stanovena doba od 15:00 hodin dle zápisových lístků. Není možné vyzvedávat účastníky zájmového vzdělávání dříve z důvodu odchodu do školní jídelny, následnému pobytu venku a narušování plánovaných činností v klubu.

Přihlašování do ŠD a ŠK:

Pokud chce rodič využít služeb školní družiny nebo školního klubu, je třeba odevzdat zápisní list při nástupu dítěte do školní družiny, školního klubu. Odhlásit dítě ze školní dužiny/klubu je možné na základě písemného oznámení.

Přednostně budou přijímáni žáci dojíždějící a děti pracujících rodičů do naplnění kapacity. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Veškeré změny týkající se dítěte (např. zdravotní stav, změna telefonního čísla rodičů, odchody aj.) oznámí zákonní zástupci písemnou formou vychovatelkám školní družiny/klubu.

Povinnost zákonných zástupců:

 • včas ohlásit změny v údajích
 • seznámit se s řádem ŠD a ŠK a respektovat jej
 • vyzvedávat svoje děti ve stanovené době
 • pokud bude účastník odcházet ze ŠD či ze ŠK sám, oznámí jeho zákonní zástupci tuto skutečnost písemně
 •  Má-li být účastník uvolněn ze ŠD či ŠK dříve než v určenou hodinu, musí předložit písemnou žádost zákonných zástupců, na které bude uveden datum, hodina odchodu a podpis zákonných zástupců

Z bezpečnostních důvodů nelze účastníka školní družiny/klubu mimořádně uvolňovat na základě ústního vzkazu, telefonické žádosti a SMS zprávy.

Docházka do ŠD i ŠK je bezplatná.

Stravování dětí ve ŠD, ŠK:​

 • Účastníci školní družiny/klubu se stravuje ve školní jídelně ZŠ Rudolfovská.

Upozorňujeme rodiče, kteří chtějí pro své dítě využít služeb školní družiny, že je třeba, aby mělo včas zaplaceny obědy a mohlo se stravovat ve školní jídelně. Zajištění stravování dítěte je odpovědností rodičů.

 1. Zákonní zástupci účastníků, kteří navštěvují školní družinu, jsou povinni zajistit obědy tak, aby se dítě mohlo stravovat již první pracovní den nového měsíce.
 2. Přihlašování a odhlašování obědů pro účastníky zajišťují jejich zákonní zástupci.
 3. Obědy lze odhlašovat osobně či telefonicky:
  ŠJ Rudolfovská 387 423 101

Činnost ŠD

Výchovná a vzdělávací činnost probíhá v souladu se ŠVP pro zájmové vzdělávání. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. V době mimo školního vyučování naplňuje školní družina/klub péči o svěřené žáky těmito pravidelnými činnostmi:

 • Odpočinkové činnosti:
  mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry, klidné zájmové a poslechové činnosti, četba knih a dětských časopisů, apod.

 • Rekreační činnosti:
  slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

 • Zájmové činnosti:
  rozvíjejí osobnost žáka, umožňují dětem seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu (výtvarné a pracovní činnosti, společenské hry a soutěže, besedy, karnevaly apod.).
  Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD a ŠK. Jedná se zejména o zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, výstavách a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD a ŠK (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice