Další informace

Název organizace:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Sídlo organizace:

Štítného 3, 370 01 České Budějovicejihocesky kraj barevne

Zřizovatel školy:

Jihočeský kraj
Právní forma: kraj, IČO: 70 890 650
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2
Web: www.kraj-jihocesky.cz

Adresa školy:

Štítného 3, 370 01 České Budějovice

Právní forma: příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 022 242
Identifikační číslo: 600 758 56
Zařazení do sítě škol: Škola je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení na základě rozhodnutí MŠMT ČR Č.j.: 26446/01-21
Statutární orgán organizace: 
Mgr. Jiří Zemko - ředitel školy

Odloučená pracoviště školy:
1. 370 87 České Budějovice, Boženy Němcové 54

Škola sdružuje:
1. Mateřská škola speciální IZO: 110 002 041
2. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení IZO: 110 002 041
3. Základní škola při zdravotnickém zařízení IZO: 102 003 009
4. Základní škola praktická a speciální IZO: 110 028 350
5. Praktická škola IZO: 060 075 856
6. Školní družina a školní klub IZO: 110 028 368
7. Školní družina IZO: 150 004 800
8. Školské poradenské zařízení - Speciálně pedagogické centrum IZO: 110 036 964
9. Školní jídelna - výdejna IZO: 181 060 884

Složení školské rady Školská rada je tříčlenná ve složení:

  •  za pedagogy školy, školského zařízení
    – pan Mgr.Milan Beníšek
  •  za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
    – paní Dana Tomanová
  •  za zřizovatele
    – paní RNDr. Jana Krejsová

​Stravování žáků

Štítného 3 ​
1. – 9. roč. ZŠ praktická, ZŠ speciální, PrŠ
šk​olní jídelna Rudolfovská ul., tel. č.: 387 423 101​

A) V rámci spolupráce s PF JU v Českých Budějovicích budou vytipovaní žáci školy navštěvovat arteterapii v rozsahu 2 hodiny týdně. Studenti pedagogické fakulty absolvují náslechy ve vyučovacích hodinách a při výchovných činnostech.

B) V rámci spolupráce se ZSF JU v Českých Budějovicích vykonávají studenti na pracovištích školy průběžnou pedagogickou praxi

Spolupráce se Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služeb školám v Českých Budějovicích - průběžná pedagogická praxe studentů v rámci studia pro asistenty pedagoga.

Spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - pedagogičtí pracovníci škol v rámci studia pro výchovné poradce absolvují náslechy a seznamují se s výchovně vzdělávacím procesem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole.

Zapojení školy do projektu EU:

V rámci dohody o spolupráci uzavřené mezi Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Centrem pro podporu inkluzivního vzdělávání v Českých Budějovicích a školou bude realizován dvouletý systémový projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání, jehož realizátorem je Ministerstvo školství ČR a partnerem IPPP ČR. Tento projekt je financován z Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu ČR.​​

​​​

   
© Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Štítného 3, České Budějovice